Queue

Hej!

Svensk Statistikstandard är ett resultat av ett projekt inom Queue.

Varför en statistikstandard

Svensk statistikstandard började 2006 som ett non-profit projekt inom Queue. Queue såg att undersökningar av olika kvalité ofta behandlas likvärdigt inom många företag, organisationer, myndigheter och i massmedia. Skillnaden mellan undersökningar som är baserade på bekvämlighetsurval eller kvoturval jämförs med undersökningar baserade på ett slumpmässigt urval.

När man så önskar att granska undersökningarnas metod, varierar redovisningen kraftigt. Vissa är mycket noga med att redovisa kontaktperson, bortfall etc, medan andra helt sonika under rubriken ”Metod” skrivit en kort text om sin egna verksamhet. Arbetet med Svensk Statistikstandard har tagit fasta på beslutsfattarens problem att verifiera undersökningsresultat. Grundtanken har också hela tiden varit att standarden skall vara gratis och att det inte skall kosta något att använda eller ta del av den. Därför har Queue tagit fasta på att Svensk Statistikstandard skall vara baserad på en egengranskning, och inte en extern kontrollenhet.

I arbetet med att ta fram standarden har samtliga kommuner, landsting, myndigheter och statliga företag fått chansen att yttra sig, och komma med synpunkter. Svaren har varierat från att verksamheten inte hanterar kvantitativa undersökningar, till de som ser problem med att ha en generell standard i verksamheten, till de som är mycket positiva.

Just problemet med att ta fram en standard som skall vara så generell som möjligt är något som Queue har lagt ner mycket tid på. Syftet har absolut inte varit att försöka få samtliga undersökningar att se likadana ut, eller för den delen att förhindra personliga reflektioner och slutsatser.

Arbetet har också tagit fasta i att en undersökning som är genomförd på en ”lägre nivå” inte behöver vara en dålig undersökning, men att den inte skall behandlas på samma sätt som en undersökning på ”en högre nivå”. Därför har Svensk Statistikstandard försetts med fem olika trappsteg, där ”kraven” på undersökningen ökar allt eftersom hur högre i trappan man tar sig.