Queue

Svensk Statistikstandard - Nivå 5

Nivå 5 är den hösta nivån i Svensk Statistikstandard. För att en undersökning skall få märkas med ”Uppfyller Svensk Statistikstandard Nivå 5” måste undersökningen uppfylla samtliga punkter inom Svensk Statistikstandard (m.a.o Nivå 1, Nivå 2, Nivå3, Nivå 4 samt Nivå 5).

Vi ser att Nivå 5 framför allt skall användas för undersökningar som skall ligga till grund för större strategiska beslut eller där beslut kan komma att få en mycket stor ekonomisk betydelse för verksamheter eller enskilda individer.

5.1 Undersökningen har testats på en liten del av respondenterna innan den sänds ut till samtliga. De som fick vara med i en testomgång av undersökningen fick möjlighet att inkomma med synpunkter på hur undersökningen var utformad.

När man formulerar en undersökning kan man tycka att man har tänkt på allt. Dock kan det finnas frågor som vissa respondenter uppfattar på ett ”felaktigt” sätt, eller att de tycker att vissa frågor har en konstig formulering. För att minska risken för denna form av felaktig tolkning skall undersökningen alltid testas på ett litet antal respondenter och de skall också ha fått möjlighet att inkomma med synpunkter på undersökningen.

5.2 Om känsliga frågor har ställts har en randomiserad svarsteknik använts.

Det finns en klar subjektiv bedömning av vad som är eller inte är en ”känslig fråga”. Har man dock misstankar om att en fråga kan uppfattas som känslig så skall en randomiserad svarsteknik användas. Ställs till exempel påståendet ”Jag har använt narkotika”, skall undersökningen delas upp och hälften av respondenterna skall erhålla det redan ställda påståendet medan den andra delen får påståendet ”Jag har aldrig använt narkotika”.

5.3 Studeras eventuella samband testas också eventuellt störande variabler med statistiska test. Är det inte möjligt att testa en störande variabel så redovisas anledningen till varför.

I den lägre nivån anger Svensk Statistikstandard bara att man skall redovisa vilka eventuella störande variabler som kan finnas i betraktandet av ett samband. Här höjer vi dock nivån till att också omfatta att man har testat om så är fallet med ett lämpligt statistiskt test. Det finns naturligtvis gånger då denna form av test är omöjliga att genomföra eftersom det saknas information, eller att man sonika har glömt att vid design av undersökningen ställa en relevant fråga som kan användas för att kontrollera detta. I de fall skall det klart och tydligt framgå varför inte ett test för en eventuellt störande variabel är medtagen.

5.4 Undersökningen följer Svenska Statistikersamfundets | Sektionen för Surveystatistik standard: Standard för bortfallsberäkning.

De flesta har säkerligen redan idag anpassat sin redovisning till Svenska Statistikersamfundets | Sektionen för Surveystatistiks Standard för bortfallsberäkning. Svensk Statistikstandard vill dock påpeka för att få märka sin undersökning med den högsta av nivåerna skall denna standard följas.

5.5 Om bortfallet är högt (mot vad som är normalt för liknande undersökningar) har en bortfallsanalys genomförts.

Det finns gånger då undersökningar presenterar slående resultat och där det senare visar sig att skillnaden mellan deras resultat och vad andra undersökningar tidigare har kommit fram till kan härledas till att det är en viss grupp av respondenter som valt att inte svara. Skulle bortfallet vara högre än jämförbara undersökningar skall därför någon form av bortfallsanalys genomföras.